LOGO Inbox24

 

Polityka prywatności serwisu INBOX24 i aplikacji INBOX24

1. Polityka prywatności serwisu INBOX 24 i aplikacji INBOX24 ma charakter jedynie i nie jest źródłem obowiązków dla ich Użytkowników. W zakresie informacyjnym zawiera postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym ustawowo wymagane podstawy przetwarzania, cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Dokument zawiera również informacje dot. stosowania plików cookies i innych narzędzi.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez serwis INBOX24 i aplikację INBOX24, jest Blue Volt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 70C/50A, 87 – 100 Toruń, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerami KRS: 0000803308, NIP: 9562353820, REGON: 38433382400000 - zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu INBOX24 i aplikacji INBOX24, właścicielem automatów przesyłkowych i skrytek (boxów)

3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4. Korzystanie z serwisu INBOX24 i aplikacji INBOX24 jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z nich jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadku: 1) zawierania umów z Administratorem i rejestracji w serwisie - niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy lub rejestracji w serwisie. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w regulaminie. (2) obowiązku ustawowego Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) a brak ten uniemożliwi wykonanie obowiązków.

5. Szczególną ochroną objęte są interesy osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, co realizowane jest przede wszystkim przez przyjęcie, że zbierane przez Administratora dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 • wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych dla zgodnego z prawem przetwarzania;
 • stosowaniu środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt 6 polityki prywatności. Każdorazowo jednak cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika serwisu INBOX24 lub aplikacji INBOX24.

8. W przypadku zaistnienia konieczności korzystania z podmiotów zewnętrznych, Administrator gwarantuje korzystanie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania.

9. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

10. Dane osobowe Użytkowników serwisu INBOX24 i aplikacji INBOX24 mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku korzystania ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności kartą i w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • dostawcy usług technicznych, informatycznych lub organizacyjnych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu i aplikacji, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

11. Użytkownik korzystający z serwisu INBOX24 i/lub aplikacji INBOX24 ma prawo do:

 • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub przenoszenia ujawnionych danych (art. 15-21 Rozporządzenia RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 15-21 Rozporządzenia RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • sprzeciwu i administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Prawo do sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

13. W celu realizacji uprawnień, o których powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie pisemnej wiadomości pisemnie pocztą tradycyjną na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora wskazany wyżej.